Điều khoản dịch vụ Vi::safe - ViSafe - Ứng Dụng Thuê Tài Xế Lái Xe Hộ
1. Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của ViSafe (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý “Hợp Đồng” giữa bạn và ViSafe (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi ViSafe. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này

Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web visafe.com.vn. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

ViSafe là một công ty công nghệ cung cấp nền tảng cho người dùng để sử dụng dịch vụ được cung cấp bới các nhà cung cấp bên thứ ba. Vai trò của ViSafe là liên kết người dùng với các nhà cung cấp bên thứ 3 (tài xế). ViSafe không chịu trách nhiệm đối với các hành động và/hoặc thiết sót của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ 3 nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do nhà cung cấp bên thứ 3 chịu. Nhà cung cấp bên thứ 3 không phải là đại lý, người lao động hay là nhân viên của ViSafe và các giải pháp được cung cấp bở nhà cung cấp bên thứ 3 không được xem là được cung cấp bởi ViSafe.

2. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

 • “Ứng dụng” nghĩa là ứng dụng di động được VISAFE cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống.
 • “VISAFE” nghĩa là: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VISAFE, liên quan đến ViSafe.
 • “Các Chính Sách ViSafe” nghĩa là:
  • – Chính sách bảo mật
  • – Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác tài xế ViSafe hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng.
  • – Tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.
 • “Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm.
 • Nền tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của ViSafe, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp.
 • “Chính sách Bảo mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: ViSafeđược sửa đổi theo thời gian.
 • “Dịch vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng (chủ phương tiện) với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (tài xế) thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm.
 • “Phần mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi ViSafe.
 • “Nhà cung cấp bên thứ ba” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ: Đối tác tài xế.
 • “Người dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp.
 • “Phí người dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí cầu đường, thuế và các khoản phí hoặc lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.
3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

 • – Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi.
 • – Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác.
 • – Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp.
 • – Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ.
 • – Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.
 • – Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào.
 • – Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới
  hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 • – Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • – Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ.
 • – Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo.
 • – Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Vi:Safe hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • – Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ.
 • – Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Vi:Safe.
 • – Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng ViSafe có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì ViSafe có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn.
 • – Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng.
 • – Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý.
 • – Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của ViSafe, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành.Bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật được đăng tải trên trang web https://visafe.com.vn/ và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực.
 • – Bạn đồng ý hỗ trợ ViSafe trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà ViSafe có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành.
 • – Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, ViSafe hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của ViSafe hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

 • – Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng Đối tác tài xế và rằng bạn có bằng lái xe B2 trở lên với kinh nghiệm trên 3 năm lái xe. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng Đối tác tài xế nếu bạn không có bằng B2 trở lên và kinh nghiệm lái xe trên 3 năm.
 • – Nếu áp dụng, bạn sẽ sử dụng thiết bị an toàn đường bộ thích hợp.
 • – Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ vận chuyển do bạn cung cấp.
 • – Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tài xế và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại.
 • – Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ.
 • – Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng của ViSafe, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng.
 • – Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do ViSafe hoặc người được chỉ định của ViSafe sắp xếp hoặc thực hiện.
 • – Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán.
 • – Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm quảng bá các ứng dụng của đối thủ cạnh tranh, đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của ViSafe, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và ViSafe bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/ hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến.
 • – Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho người dùng (chủ phương tiện).

Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

 • – Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của ViSafe
 • – Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, nếu được phép, sử dụng cho một người khác ít nhất mười hai (12) tuổi “Trẻ vị thành niên”, trong trường hợp đó bạn sẽ chịu trách nhiệm chính đối với Trẻ Vị Thành Niên.
 • – Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo.
 • – Nếu áp dụng, bạn đồng ý cho biết số lượng hành khách chính xác khi yêu cầu Dịch Vụ Tài xế. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nếu thông tin về số lượng hành khách là không đúng sự thật hoặc không chính xác, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba có quyền hủy đặt tài xế của bạn và bạn có thể bị tính phí hủy cuốc.
 • – Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật.
 • – Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (tài xế).
 • – Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Ứng Dụng hoặc Nền Tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.
 • – Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào.
 • – Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dung.
 • – Bạn đồng ý rằng Vi:Safe có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.
4. Khả năng tương thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Ứng Dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng Dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi Ứng Dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng Dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

5. Thanh toán

Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

 • Bất kỳ khoản phí nào mà ViSafe có thể tính cho bạn đối với Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại “Phí dịch vụ”. Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi ViSafe vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.
 • Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho Vi:Safe.
 • ViSafe có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. ViSafe có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Thanh toán bởi Người Dùng

 • Người Dùng có thể thanh toán cho việc cung cấp Giải Pháp của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành hoặc xác nhận đặt chỗ đối với Giải Pháp đó, tùy trường hợp có thể chẳng hạn như bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn như đã thỏa thuận.
 • ViSafe có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho ViSafe về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.
6. Đối với Người Dùng
 • Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng Dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.
 • Bạn có thể chọn thanh toán cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba để cung cấp Giải Pháp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ “Thẻ” hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trong Ứng Dụng.
 • Nếu bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng Dụng.
 • Bạn đồng ý rằng ViSafe có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ
 • Bạn đồng ý rằng ViSafe có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Số tiền “tạm giữ” sẽ dựa trên giá cước được hiển thị tại thời điểm bạn đặt chỗ và có thể bao gồm các khoản phụ phí tối đa (ví dụ, phí cầu đường hoặc phí đặt chỗ, nếu áp dụng) cho phép trên Ứng Dụng. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.
 • Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.
 • ViSafe có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thẻ trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc từ chối hoặc bồi hoàn từ tổ chức tài chính hoặc khi ViSafe một cách hợp lý tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi ViSafe một cách hợp lý tin rằng bạn vi phạm Hợp Đồng này.
 • Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ ViSafe trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
 • Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ.
 • Nếu bạn muốn xóa tài khoản ViSafe vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0779 449 000 hoặc Email [email protected] để chúng tôi hỗ trợ.
7. Hủy Cuốc

Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

 • Người Dùng dựa vào bạn để cung cấp Giải Pháp. Bạn đồng ý rằng tỷ lệ hủy cuốc cao và/ hoặc thường xuyên hoặc bỏ qua các yêu cầu đặt tài xế của Người Dùng sẽ làm giảm trải nghiệm của Người Dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của ViSafe.
 • Mặc dù bạn có thể hủy cuốc, việc hủy phải dựa trên những lý do hủy có thể chấp nhận như được nêu trong Ứng Dụng. ViSafe bảo lưu quyền sửa đổi các lý do hủy có thể chấp nhận vào từng thời điểm. Việc hủy cuốc không dựa trên một trong những lý do có thể chấp nhận hoặc bỏ qua một yêu cầu đặt tài xế có thể được tính để xác định xem quyền truy cập Dịch Vụ của bạn có bị hạn chế tạm thời không.
8. Xếp hạng
 • Người Dùng (chủ phương tiện) và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (tài xế) có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.
 • Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống ViSafe và ViSafe có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.
9. Khiếu nại

Bất kỳ khiếu nại nào giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba (tài xế) và Người Dùng (chủ phương tiện) phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

10. Thuế
 • Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian.
 • Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Vi:Safe trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.
 • Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.
11. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu
 • Vi:Safe thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chính Sách Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của ViSafe và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.
 • Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho ViSafe, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của ViSafe thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Chính Sách Bảo Mật
 • Bạn thừa nhận rằng ViSafe có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của ViSafe. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà ViSafe đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.
12. Tương tác với bên thứ ba
 • Vi:Safe có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Bạn đồng ý và cho phép ViSafe biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ.
 • Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba “Liên kết của bên thứ ba”. Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó.
13. Bồi Thường

Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ ViSafe và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có.

14. Miễn trừ trách nhiệm

ViSafe không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi ViSafe.

15. Chậm trễ do Internet

Dịch vụ, nề tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện thử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. ViSafe không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn, giao hàng thất bại, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự kiện nêu trên gây ra.

16. Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi có quy định khác và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất cứ khiếu nại nào của bạn chống lại ViSafe sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. ViSafe không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tốn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh cho bạn hoặc bất ký người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm.
 • Việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm.
 • Bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào.
 • Là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba, thương nhân, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang Website hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm ngay cả khi Vi:safe đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại.

ViSafe không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động và địa điểm của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ và bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng ViSafe khỏi tât cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ.

ViSafe sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Trừ khi bạn là khách hàng doanh nghiệp với ViSafe, ViSafe không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Bạn tự chịu trách nghiệm đối với các quyết định của mình liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được đề xuất thông qua dịch vụ, phần mềm va/hoặc ứng dụng. Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng ViSafe khỏi tất cả cách trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng, hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ được giới thiệu đến bạn bởi dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.

Chất lượng của các giải pháp được sắp xếp thông qua việc sử dụng dịch vụ hoằn toàn là trách nhiểm của nhà cung cấp bên thứ ba, là bên cuối cùng cung cấp các giải pháp đó cho bạn. Do đó, bạn hiểu rằng cách sử dụng dịch vụ, bạn có thể đối mặt với các tai nạn giao thông tiềm ẩn, khả năng bị tấn công, có hại cho trẻ vị thành niên, không an toàn hoặc các vấn đề khó chịu khác, và bạn chịu rủi ro đối với việc sử dụng dịch vụ. bạn hiểu và đồng ý thêm rằng nhà cung cấp dịch vụ tài xế bên thứ ba chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ tài xế được cung cấp đến bạn thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, bởi vì sự án toàn của bạn luôn là mối quan tâm hàng đầu của ViSafe, do đó với mỗi cuốc xe hợp lệ trên ứng dụng, bạn sẽ được cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân bổ sung (mà không phải phát sinh thêm bất kỳ phụ phí nào) để hỗ trợ cho các thiệt hại, tổn thất về sức khỏe và cơ thể do tai nạn gây ra.

17. Nghĩa vụ của ViSafe
 • Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử.
 • Cung cấp một bản sao Điều Khoản Sử Dụng gửi vào địa chỉ email của Người Dùng sau khi Người Dùng đăng ký tài khoản.
 • Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi chuyến đi.
 • Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng.
 • Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.
 • Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.
 • Phối hợp với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng Dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm số hotline 0826 753 678, qua email [email protected], trang mạng xã hội Facebook chính thức của ViSafe, qua Ứng Dụng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, Vi:Safe có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
18. Thông báo

ViSafe có thể gửi thông báo thông qua Ứng Dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của ViSafe, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của ViSafe. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Vi:Safe (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho ViSafe khi ViSafe nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử đã đăng ký đến ViSafe sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Ứng Dụng.

19. Chuyển nhượng

Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của ViSafe. Bạn đồng ý rằng ViSafe có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện ViSafe phải gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của ViSafe theo Hợp Đồng này.

20. Mối quan hệ

Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với ViSafe.

21. Tính riêng biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

22. Không từ bỏ

Việc ViSafe không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

23. Thoả thuận toàn bộ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và ViSafe và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

24. Đình chỉ và chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và làm gián đoạn hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

22. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.